1959-1961 Çin Kıtlığına Fetal Maruz Kalmanın Yetişkin Hipertansiyon Riski Üzerine Cinsiyete Özgü Etkileri

Sex-Specific Effects of Fetal Exposure to the 1959–1961 Chinese Famine on Risk of Adult Hypertension

Fetal beslenmenin, yetişkinlik döneminde görülen kronik hastalıklar üzerine etkili olabileceği savı üzerine birçok çalışma yapılmıştır. Fetal dönemde maruz kalınan yetersiz veya aşırı beslenmenin ise bebeğin gelişimi ve ileri yaşlardaki kronik hastalık riski ile ilişkilendirilebileceği düşünülmektedir.

1959’da Çin’in tahıl üretimi aniden %15 düşünce sonraki 2 yıl içinde gıda arzı 1958 seviyesinin %70’ine gerilemiştir. Doğal olarak, aynı dönemde Çin genelinde yaygın bir kıtlık başlamıştır. Yıllar sonra, nüfus sayımı ve doğurganlık araştırma verilerine dayanarak demograflar bu kriz sırasındaki toplam ölüm sayısının 16,5-30 milyon kişi arasında olduğunu tahmin etmişlerdir (1).

CHNS (China Health and Nutrition Survey); 1989’dan beri, Kuzey Carolina Üniversitesi, Beslenme ve Gıda Hijyeni Enstitüsü ve Çin Önleyici Tıp Akademisi’nde gerçekleştirilen uzun süreli bir araştırmadır. Çin hükümeti tarafından uygulanan sağlık, beslenme ve aile planlaması politikaları ve programlarının nüfusun sağlık ve beslenme durumu üzerindeki etkilerini değerlendirmek için tasarlanan anket kullanılmıştır. 3 günlük anket, Çin’deki coğrafya, ekonomik kalkınma, kamu kaynakları ve sağlık sonuçlarında önemli ölçüde değişiklik gösteren dokuz vilayeti kapsayan çok aşamalı, rastgele bir kümelenme örneğidir. 1989 yılından bu yana, anket yedi kez tekrarlanmış ve 2009 için en son veriler vardır. Örneklem 2009 yılında 11.931 kişiyi içermektedir. 1 Eylül’de doğan 2009 anketinden tüm CHNS katılımcıları seçilmiş. Hiçbir katılımcı hariç tutulmamıştır; bu nedenle son örneklem büyüklüğü 1.415’dir (734 kadın ve 681 erkek).

Doğum tarihlerine göre, katılımcılar üç maruziyet grubuna ayrılmıştır:

  1. Fetal-bebeklik döneminde maruz kalmış grup (1 Ekim 1959 ve 30 Eylül 1961 arasında doğdu; 1 Ocak 1959’dan 1 Ocak 1961’e kadar olan gebelik),
  2. Erken çocukluk döneminde maruz kalmış grup (1 Ekim 1956 ve 30 Eylül 1958 arasında doğdu),
  3. Kıtlık sonrası grup (1 Ekim 1962 ile 30 Eylül 1964 arasında doğdu)

Ana çalışma değişkenleri için tanımlayıcı istatistikleri hesaplanmış, kategorik değişkenler için ki-kare testi ve sürekli ölçümler için ANOVA kullanılarak düzeltilmemiş analizlerde ana çalışma değişkenleri arasındaki ilişki değerlendirilmiştir. Yaş, medeni durum, BKİ, bel çevresi, tütün ve alkol kullanımına göre ayarlandıktan sonra kıtlık grupları arasındaki kan basıncı indekslerindeki farkı tahmin etmek için çok değişkenli lineer regresyon analizleri kullanılmıştır.

Hem fetal-bebek hem de erken çocukluk dönemi maruziyeti gruplarının sistolik kan basıncında ve yetişkinlikte hipertansiyon riskinde önemli artışlar olduğu bulunmuştur. Artışlar sadece kadınlar arasında ve en fazla fetal-bebek döneminde maruziyet yaşayan grupta görülmüştür. Buna karşılık, erkekler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki görülmemiştir (2). Genel olarak bu çalışmaya göre fetal dönemde kıtlığa maruz kalma durumu ileriki yaşlarda hipertansiyon riskinin artmasıyla ilişkilendirilebilir.

Yazar: Selen Yakut

Editör: Eren Örmeci

 

Kaynak ve İleri Okuma:

1- Yang, D. T. (2014). China’s Agricultural Crisis and Famine of 1959–1961: A Survey and Comparison to Soviet Famines. In China’s Economic Development (pp. 5-32). Palgrave Macmillan, London.

2- Chen, H., Nembhard, W. N., & Stockwell, H. G. (2014). Sex-specific effects of fetal exposure to the 1959–1961 Chinese famine on risk of adult hypertension. Maternal and child health journal18(3), 527-533.

 

Paylaşmak Güzeldir:

İlginizi Çekebilir